CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D'EDIFICIS 

VALORACIONS I PERITATGES

ASSESSORAMENT

 • Valoracions de finques rústiques.

 • Peritatges en sòl rústic, agrícola i ramader. 

 • Estudis agronòmics i alternatives de conreus.

 • Plans i llibres de gestió de dejeccions ramaderes.

 • Registre d'explotacions ramaderes.

 • Assessorament tècnic de producció ecològica.

 • Assessorament en gestió integrada de plagues (RD 1311/2012, de 14 de setembre)

 • Estudis de viabilitat econòmica.

 • Redacció d’expedients per a exposició pública.

 • Modificacions de cadastre rústica.

 • Informes urbanístics.

 • Certificats de compatibilitat urbanística.

 • Projectes d’energia solar i fotovoltaica. Tramitacions telemàtiques.

 • Plans d’emergència i evacuació.

 • Registres sanitaris.

 • Registres d’indústries Agràries.

 • Permisos d’abocaments d’aigües residuals.

 • Registres productors residus industrials.

 • Estudis de minimització de residus perillosos.