• Medició de finques rústiques, urbanes i parcel·les.

 • Aixecaments topogràfics. Models digitals del terreny (MDT).

 • Delimitació de finques, segregacions i agrupacions de parcel·les. Parcel·lacions.

 • Estudis de límits, invasions i expropiacions de terrenys.

 • Topogràfics per unitats d’actuació.

 • Topogràfics i parcel·laris per a plans parcials i plans especials.

 • Medició d’edificis i façanes.

 • Replanteig d'obres d'edificació, cubicacions reals i teòriques.

 • Plànols per Cadastre.

 • Resolució de conflictes en finques rústiques sobre límits entre veïns.

 • Cerca de finques rústiques, a partir de les descripcions registrals i/o cadastrals.

 • Interpretació de cadastres rústics antics (1943) i amillaraments.

 • Expedients de major cabuda.

 • Expedients de domini.

 • Replantejos de camins rurals i canvis de traçat.

 • Elaboració de cartografia temàtica mitjançant eines GIS i CAD. 

TOPOGRAFIA